198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us
Image Alt
Kwaliteitscontrole

KWALITEITSCONTROLES

Atir België heeft samen met Atir Nederland 16 gediplomeerde VSR kwaliteitsadviseurs in vaste dienst die zonder uitzondering gediplomeerd VSR controleur en – inspecteur zijn.

 

VSR KWALITEITSMEETSYSTEEM

Om de beoordeling van de schoonmaakkwaliteit uit de subjectiviteit te halen hebben TNO en VSR samen de methodiek VSR-KMS voor het schoonmaakonderhoud ontwikkeld. Als toonaangevende adviseur op schoonmaakgebied heeft ATIR een duidelijke bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van het systeem en draagt zij nog steeds bij aan het ontwikkelen en verbeteren van het kwaliteitmeetsysteem. De methode is er op gericht een volledig objectieve en statistisch te onderbouwen uitspraak te krijgen over de technische kwaliteit van de schoonmaakdienstverlening. Hierbij maakt men gebruik van een wetenschappelijk verantwoorde steekproef volgens ISO 2859.
De VSR-KMS heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen en wordt praktisch in alle schoonmaakovereenkomsten opgenomen. Hierbij levert een onafhankelijke toets het beste oordeel op. De basis van de overeenkomst zijn de overeengekomen AQL-waardes. Een AQL-waarde staat voor Acceptance Quality Limit en schrijft voor welk kwaliteitsniveau tussen opdrachtgever en leverancier is overeengekomen. ATIR heeft enkel gecertificeerde kwaliteitsinspecteurs in dienst en staat garant voor objectieve en volledig transparantie kwaliteitsmetingen. Wilt u meer weten over VSR-kwaliteitsmetingen? Wij presenteren u graag onze toegevoegde waarde.
ATIR past zijn eigen gebruiksvriendelijke software toe bij het verwerken van de metingen en het digitaal rapporteren. Niet alleen alle gegevens voor het uitvoeren van de meting liggen hier vast en kunnen verstuurd worden naar de tablet/PDA waar de VSR-inspecteurs mee lopen, ook de gegevens van de resultaten staan in digitale rapportages opgeslagen en kunnen middels ons webbased dashboard aan u ter beschikking worden gesteld. U heeft altijd up-to-date inzicht in de staat van de schoonmaakonderhoud in uw gebouw(en).

 

ER KMS

Het ER KMS systeem is gebaseerd op NEN 13 549:2001 en is een alternatief voor het VSR KMS systeem. Het wordt gebruikt voor de uitvoering van objectieve schoonmaak kwaliteitsmetingen voor resultaatgerichte contracten. Aan de hand van de vastgestelde maximaal geaccepteerde vervuiling wordt per ruimte de kwaliteit gemeten. ER KMS biedt de mogelijkheid kwaliteitsverschil te meten tussen de verschillende inventarissoorten.

De basis van het ER KMS is

– Vooraf vastleggen van het maximaal toegestane aantal vervuilingen
– Vijf beoordelingscategorieën per ruimte
– Bepalen van kwaliteitsniveau per ruimtesoort
– Vier vuilsoorten
– Met behulp van de geavanceerde software kan de kwaliteitsmeting volgens ER KMS efficiënt worden uitgevoerd.

 

VSR KMS – NEN 2075 EN 13549

Wist u dat ATIR aan de basis van de ontwikkeling van het VSR KMS systeem staat? VSR is een systeem dat volgens objectieve criteria de kwaliteit van de schoonmaak vaststelt . VSR KMS is een algemeen aanvaard kwaliteitsmeetysteem, volgens de Europese Norm EN 13549. Een objectieve meting op basis van uniforme, duidelijk omschreven uitgangspunten, waaronder een wetenschappelijk verantwoorde steekproef. VSR is voor zowel de opdrachtgever als de schoonmaakbedrijven een geaccepteerd systeem. Een Acceptable Quality Level (AQL) maakt onderdeel uit van het systeem en is de kwaliteit die de opdrachtgever en leverancier zijn overeengekomen. De VSR metingen worden uitgevoerd met behulp van speciaal ontwikkelde software. Het VSR software pakket van GRIP is gecertificeerd en voldoet volledig aan de technische eisen van VSR. Voor meer informatie over de software zie www.gripfacility.nl

 

BELEVINGSMETING

Uit onderzoek blijkt dat een gebouwgebruiker die werkt op een schone werkplek zich prettiger voelt en een hogere productiviteit haalt. Het is daarom belangrijk om te weten hoe de schoonmaak in uw gebouw wordt gewaardeerd door de gebruikers.
Via een digitale enquête via email wordt op eenvoudige wijze de waardering van de gebouwgebruiker met betrekking tot de schoonmaak vastgesteld, zowel kwantitatief als kwalitatief.
Het gehele proces verloopt geautomatiseerd. Via de webbased oplossing van GRIP kunnen de resultaten direct worden ingezien.

 

NULMETING

Bij contractovergang is het van belang dat de nieuwe leverancier niet met een achterstand begint. Een nulmeting wordt vaak uitgevoerd bij contractovergang voordat het nieuwe contract ingaat. Hoe is de staat van onderhoud, met name het periodieke onderhoud vraagt deskundige aandacht. Atir loopt een nulmeting het liefst in bijzijn van alle betrokken partijen (opdrachtgever, huidige leverancier en nieuwe leverancier). We maken melding van de aandachtspunten. De nulmeting wordt enkele weken voor afloop contractdatum gelopen zodat de latende leverancier de tijd heeft om eventuele achterstanden weg te werken.

 

DESKUNDIGE METING

De monitoring van de prestaties van de schoonmaak wordt naast de uitvoering van “technische” metingen gedaan via een deskundigenmeting. Hierbij worden de variabelen om de prestaties te meten, de Key Performance Indicators (die contractueel SMART zijn gemaakt) gemeten. Dit managementinstrument is van cruciaal belang om de kwaliteit van de dienstverlening te meten en speelt een belangrijke rol bij het leveranciersmanagement. Het Service Level Agreement vormt de basis voor de metingen.

 

OBJECTAUDIT

Een objectaudit is een controle op het proces van schoonmaken. Deze procescontrole geeft u inzicht in de wijze waarop uw leverancier het schoonmaakonderhoud organiseert en uitvoert. Gelet wordt op zaken als gebruik van materialen en middelen, personele inzet, aansturing en begeleiding, werkhouding, werkwijze etc. Een objectaudit kan zowel aangekondigd als onaangekondigd plaatsvinden. Via een webbased dashboard heeft u realtime inzicht in de prestaties van de schoonmaak. U kunt de uitkomsten van de metingen direct vergelijken met de norm die is afgesproken. Of het nu gaat om de kwaliteit, de beleving, de kosten of andere Key Performance Indicatoren. Op basis van de informatie kunt u gefundeerde beslissingen nemen en het contractbeheer vormgeven op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau.

GRIP Kwaliteitsmonitor

Samen met GRIP is de kwaliteitsmonitor ontwikkeld om eenvoudig en realtime overzicht te krijgen over uw metingen.

grip-kwaliteitsmonitor

REFERENTIES