Geschreven door

Op 30 oktober heeft de eerste kamer ingestemd met het wetvoorstel Aanbestedingswet. Deze wet gaat op 1 januari 2013 in en hierdoor wijzigen een aantal zaken met betrekking tot Europees aanbesteden van de Schoonmaak. De nieuwe wet past de Europese aanbestedingsregels zo goed mogelijk toe op de Nederlandse situatie. De nieuwe maatregelen moeten leiden tot meer concurrentie, minder administratieve lasten, een meer uniforme aanbestedingspraktijk en een eenvoudigere afhandeling van klachten.


In het onderstaand overzicht zetten we puntsgewijs de belangrijkste wijzigingen uiteen. Wilt u meer weten over de invloed van deze wijzigingen?
Dan geven wij u graag uitleg.
  

Alle aanbestedingen:
 

Objectiviteit
Een aanbestedende dienst moet op objectieve gronden bij een opdacht kiezen welk type aanbestedingsprocedure er wordt gebruikt en welke ondernemer hij toelaat tot de procedure. Een aanbestedende dienst moet op verzoek van ondernemer zijn keuze schriftelijk motiveren.

Proportionaliteit
Eisen, voorwaarden en criteria moeten in redelijke verhouding staan tot de opdracht. Bij AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) is een richtsnoer (de Gids Proportionaliteit) aangewezen met voorschriften hoe aan te wijzen aanbestedende diensten hieraan uitvoering dienen te geven. Bij een afwijking in de aanbestedingsstukken dient er een motivatie te worden gegeven.

Maatschappelijke waarde

De aanbestedende dienst dient te zorgen voor het leveren van zo veel mogelijk maatschappelijke waarde bij het aangaan van een overeenkomst.

Clusteren van opdrachten
Opdrachten dienen niet meer dusdanig te worden geclusterd dat kleinere bedrijven geen kans meer maken. Een bedrijf met bijvoorbeeld 120 vestigingen mag niet de schoonmaak van alle gebouwen bundelen in 1 aanbesteding. Ook dienen aanbestede diensten te worden gesplitst in percelen. Wanneer opdrachten worden samengevoegd of niet worden opgedeeld in percelen dient dit te worden gemotiveerd in de aanbestedingsstukken.

 

Beperking administratieve lasten
Aanbestede diensten dienen administratieve lasten zoveel mogelijk te
beperken.

Aanbestedingsstukken kosteloos
Aanbestedingsstukken dienen kosteloos ter beschikking worden gesteld.

 

Werken onder de drempel:
ARW 2012 toepassen Bij AMvB wordt een richtsnoer met voorschriften aangewezen voor werken onder de drempel. Het Aanbestedingsbesluit (AMvB) wijst het ARW 2012 aan. Een aanbestedende dienst past deze voorschriften toe of motiveert in de aanbestedingsstukken waarom niet.

Europese aanbestedingen:
 

Geschiktheidseisen
Deze eisen mogen geen betrekking hebben op de omzet, tenzij een aanbestedende dienst anders besluit. Deze moet dan met zwaarwegende argumenten gemotiveerd worden in de aanbestedingsstukken. Deze eisen mogen, in dat geval, niet meer dan drie maal de opdrachtwaarde bedragen.
 

EMVI verplicht
De aanbestedende dienst is verplicht te gunnen op criterium EMVI (economisch meest voordelige inschrijving). Indien de aanbestedende dienst kiest voor de laagste prijs dan dient dat gemotiveerd te worden.

 

2B-diensten
De procedure van 2B-diensten zijn van toepassing op diensten zoals gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, tenzij de aanbestedende dienst anders besluit. Een aanbestedende dienst moet bij 2B-diensten met een duidelijk grensoverschrijdend belang voor een passende mate van openbaarheid van aankondiging van de opdracht zorgen.

 

Verlengde Alcatel-termijn

Tussen de voorlopige en definitieve gunning van de aanbesteding dient een periode van tenminste twintig kalenderdagen in acht te worden genomen alvorens het sluiten van de overeenkomst.

 

Proces-verbaal
Aanbestedende dienst dient over de gunning een proces-verbaal opstellen. Dit proces-verbaal omvat onder meer :

 

- namen van uitgekozen gegadigden met motivering;
- motivering voor keuze winnaar;
- namen en motivering van afgewezen gegadigden;
- namen en motivering van afgewezen inschrijvingen;
- omstandigheden bij toepassing bijzondere procedure;
- reden van eventueel niet-gunnen.
  

Afzien van toepassing uitsluitingsgronden
Dit mag bij dwingende redenen van algemeen belang en als het bedrijf in kwestie voldoende maatregelen heeft genomen om het vertrouwen te herstellen en als uitsluiting niet proportioneel is gezien de verstreken tijd sinds veroordeling en het voorwerp van de opdracht.

 

Termijn motivering afwijzing
Een aanbestedende dienst stelt een afgewezen gegadigde, uiterlijk binnen vijftien dagen na ontvangst van een verzoek, in kennis van de redenen voor afwijzing.

Europese en nationale aanbestedingen:
 

Aankondigingen
(Voor) aankondigingen dienen plaats te vinden via het elektronisch systeem voor aanbestedingen (Tenderned).


Europese en nationale aanbestedingen en meervoudig onderhandse procedures:


Transparantie

Wanneer de aanbestede dienst boven de drempel ligt dient de aanbestede dienst transparant te handelen. Bij nationale aanbestedingen dienen ondernemers op gelijke wijze te worden behandeld en dienen aan alle inschrijvers de gunningsbeslissing met de relevante redenen mede gedeeld te worden.
  

Europese en nationale aanbestedingen en meervoudig onderhandse procedure met uitsluitingsgronden:
 

Gedragsverklaring
Een ondernemer kan met een afgegeven gedragsverklaring (door de minister van Justitie) aanbesteden. Deze verklaring mag niet ouder zijn dan 2 jaar en de ondernemer dient aan te tonen dat de uitsluitinggronden (onherroepelijke veroordelingen in voorafgaande 4 jaar) niet op hem van toepassing zijn.

 

Non-discriminatie/gelijkheidsbeginsel
Bij Europese en nationale aanbestedingen, dient de aanbestedende dienst, ondernemers op gelijke en niet discriminerende wijze te behandelen.Europese aanbestedingen, nationale aanbestedingen en meervoudig onderhandse procedure met

 

Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen:
 

Eigen verklaring

Een aanbestedende dienst moet het vastgestelde model eigen verklaring gebruiken en daarbij aangeven welke gegevens en inlichtingen moeten worden verstrekt.


Hiermee kan een ondernemer aangeven:
- of uitsluitingsgronden op hem van toepassing zijn;
- of hij voldoet aan de gestelde geschiktheidseisen;
- of hij voldoet aan technische specificaties en uitvoeringsvoorwaarden die milieu en
dierenwelzijn betreffen of die gebaseerd zijn op sociale overwegingen;
- of en op welke wijze hij voldoet aan de selectiecriteria.